KHU RUBY

Tòa Ruby 1

Tòa Ruby 1

Kiêu Kỵ - Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Tòa Ruby 2

Tòa Ruby 2

Kiêu Kỵ - Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Tòa Ruby 3

Tòa Ruby 3

Kiêu Kỵ - Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Tòa Ruby 4

Tòa Ruby 4

Kiêu Kỵ - Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội